STATUT FUNDACJI
Podlaska Fundacja sportu, turystyki i ochrony przyrody „SWT”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą Podlaska Fundacja sportu, turystyki i ochrony przyrody „SWT”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto Białystok.

§ 4.

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5.

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 6.

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i
fundacji.
2. Fundacja jest organizacją pozarządową i może prowadzić działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873, ze zm.).
3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§ 7.

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II
Cele i formy działalności Fundacji

§ 8.

Fundacja zostaje powołana w celu promowania walorów przyrodniczych, historycznych regionu, propagowania idei poszanowania, ochrony i współżycia z przyrodą poprzez sport i turystykę motoryzacyjną i edukację. Działalność w zakresie ochrony środowiska, opieki i pomocy bezdomnym zwierzętom, sportu i kultury fizycznej, a także prowadzenie wszelkiej działalności społecznie użytecznej.

Celami Fundacji są:
1. działalność edukacyjna, propagowanie idei poszanowania, ochrony i współżycia z przyrodą
2. prowadzenie i finansowanie działalności mającej za zadanie popularyzację i rozwój turystyki motoryzacyjnej i sportu.
3. ochrona dziedzictwa przyrodniczego i ekologii
4. krzewienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
5. działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i kultury jazdy
6. organizowanie, wspieranie i rozwijanie turystyki zagranicznej oraz krajowej ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych regionu Podlasia.
7. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, działania na rzecz regionu Podlasia.
8. rozwój i popularyzacja sportów samochodowych
9. popularyzacja tematyki związanej z samochodami terenowymi
10. organizacja, promocja różnorodnych form kultury fizycznej i sportu z szczególnym uwzględnieniem pojazdów 4x4
11. wspieranie projektów osób fizycznych, osób prawnych oraz partnerstw publiczno-prywatnych i publiczno-społecznych w dziedzinie edukacji, a szczególnie edukacji ochrony środowiska, motoryzacji, turystyki motoryzacyjnej, z szczególnym uwzględnieniem pojazdów 4x4;
12. inicjowanie, realizacja oraz wsparcie inicjatyw i projektów edukacyjnych, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, motoryzacji, turystyki motoryzacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów 4x4;
13. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, motoryzacji, turystyki motoryzacyjnej, z szczególnym uwzględnieniem pojazdów 4x4;
14. propagowanie wykorzystania nowoczesnych metod i form kształcenia kadr sportowych;
15. inicjowanie i wspieranie innowacyjnych i nowatorskich projektów edukacyjnych, diagnostycznych i analitycznych na rzecz rozwoju edukacji, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, motoryzacji, turystyki motoryzacyjnej, z szczególnym uwzględnieniem pojazdów 4x4
16. inicjowanie i wspieranie we wszelkich formach inicjatyw i projektów społecznych zakładających innowacyjne metody edukacji, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, motoryzacji, turystyki motoryzacyjnej, z szczególnym uwzględnieniem pojazdów 4x4;
17. a także prowadzenie wszelkiej działalności społecznie użytecznej w zakresie:
    - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
    - działalności charytatywnej;
    - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
    - działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
    - ochrony i promocji zdrowia;
    - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
    - promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
    - działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
    - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
    - działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
    - działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
    - nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
    - wypoczynku dzieci i młodzieży;
    - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
    - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
    - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
    - działalności charytatywnej i edukacyjnej w zakresie opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym.
    - turystyki i krajoznawstwa;
    - porządku i bezpieczeństwa publicznego;
    - obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
    - upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
    - ratownictwa i ochrony ludności;
    - pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
    - promocji i organizacji wolontariatu;
    - pomocy Polonii i Polakom za granicą;
    - działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
    - promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
    - działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
    - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1.  /uchylony/
2. Organizacje wypoczynku i aktywności sportowej i turystycznej  wolnej od patologii społecznych (alkoholu, narkotyków itp) oraz promowanie zasad bezpiecznego wypoczynku.
3. Organizowanie rajdów, zawodów oraz imprez sportowych i rekreacyjnych o znaczeniu lokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym w tym promujących Podlasie.
4. Upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu, kształtowaniu potrzeb kontaktu z nieskażoną przyrodą, organizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego.
5. propagowanie aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
6. Organizacje przedsięwzięć związanych z rozwojem zainteresowań i specjalności, działalności w zakresie turystyki, krajoznawstwa i sportu.
7. Organizowanie aktywnego wypoczynku w formach wyjazdowych i w najbliższej okolicy.
8. Organizacje konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów i innych form edukacji.
9. Prowadzenie kształcenia kadry instruktorskiej
10. Stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.
11. prowadzenie działalności wydawniczej, medialnej i informacyjnej, w tym opracowywanie i upowszechnianie materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami Fundacji.
12. pomoc finansową i rzeczową,
13. organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
14. prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych, edukacyjnych
15. fundowanie stypendiów,
16. finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach lub modernizacjach infrastruktury służącej wszelkim formom aktywności w szczególności motoryzacji, turystyki motoryzacyjnej, z szczególnym uwzględnieniem pojazdów 4x4
17. prowadzenie szkoleń motorowych, w tym doskonalenia techniki kierowania pojazdami mechanicznymi, a także kształtowanie właściwych  postaw wśród użytkowników pojazdów.
18. propagowanie działań w zakresie odbudowy, konserwacji, eksponowania i używania zabytkowych pojazdów mechanicznych oraz ich dokumentacji, a także krzewienie wiedzy o historii i tradycjach motoryzacji.
19. przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji.
20. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
21. wspieranie działalności innych osób i instytucji zbieżnej z celami Fundacji.
22. dokarmianie i opieka nad zwierzętami pokrzywdzonymi przez los, bezdomnymi lub okrutnie traktowanymi.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji.

§ 10.

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 6.000,00 (słownie: sześć tysięcy) złotych wniesiony przez założycieli w częściach równych tj. w kwocie po 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych od każdego z nich oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Na ten cel Fundatorzy z kwoty wskazanej w ust. 1 przeznaczają 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych.
3. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu założycielskiego oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

§ 11.

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
    1) darowizn, spadków, zapisów,
    2) dotacji i subwencji oraz grantów,
    3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
    4) dochodów które przynosi majątek Fundacji,
    5) operacji finansowych,
    6) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 12.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji z zachowaniem należytej staranności przy ocenie ryzyka prawno-finansowego związanego ze składanym oświadczeniem.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jeżeli Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku, to przyjęcie to musi odbyć się z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 13.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
    1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundatorowie, członkowie organów Fundacji oraz jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
    2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Rozdział IV
Organy Fundacji
Rada Fundacji

§ 14.

1. Organami Fundacji są:
    1) Rada Fundacji
    2) Zarząd Fundacji.
2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
3. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub Prezesa danego organu.
4. Rada Fundacji może powołać Radę Programową Fundacji jako organ opiniodawczo – doradczy przy Przewodniczącym Rady Fundacji.

§ 15.

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się od dwóch do pięciu członków.
3. Jeżeli statut przewiduje podejmowanie decyzji przez Fundatorów, w przypadku braku jednomyślności, Fundatorzy podejmują decyzje zwykłą większością głosów.
4. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą osoby wskazane przez Fundatorów.
5. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków
Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
7. Odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały Rady.
8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
10. /uchylony/
11. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji –
członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.
12. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz może wybrać Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
13. Osoby prawne reprezentowane są w Radzie Fundacji przez osoby do takiej reprezentacji upoważnione z mocy odrębnych przepisów prawa.
14.  /uchylony/
15. Na zewnątrz Radę reprezentuje jej Przewodniczący.
16. Przewodniczący Rady może upoważnić do wykonywania swych prerogatyw
Wiceprzewodniczącego.

§ 16.

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

§ 17.

Rada Fundacji jest organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru oraz posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze. Do zadań Rady należy w szczególności:
    1) uchwalanie zmian Statutu Fundacji,
    2) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji (akt powołania osoby na członka Zarządu może wskazywać jej funkcję Wiceprezesa, Sekretarza lub członka Zarządu),
    3) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia oraz ustalanie wytycznych, co do wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji oraz innych osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilno-prawnych,
    4) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
    5) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji,
    6) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
    7) nadzór nad działalnością Fundacji,
    8) podejmowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji decyzji:
        a. o połączeniu z inną Fundacją,
        b. o likwidacji Fundacji,
        c. o utworzeniu oddziału, zakładu, filii Fundacji
        d. o przystąpieniu Fundacji do spółki lub innej fundacji,
    9) ocena prawidłowości wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
    10) uchwalenie i zmiany Regulaminu Rady Fundacji oraz zatwierdzanie proponowanego przez Zarząd Regulaminu Zarządu Fundacji i jego zmian,
    11) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
    12) powołanie Rady Programowej Fundacji oraz osób do jej składu.

§ 18.

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

§ 19

1. Pracami Rady Programowej Fundacji kieruje Przewodniczący Rady Fundacji.
2. Członkowie Rady Programowej Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w jej pracach, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z z uczestnictwem w jej pracach, w tym kosztów podróży.
3. W skład Rady Programowej Fundacji powołuje się w szczególności przedstawicieli środowiska akademickiego oraz wybitych sportowców polskich.
4. Rada Programowa Fundacji podejmuje uchwały z inicjatywy Przewodniczącego Rady Fundacji w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie jej przedstawionym.
5. Przewodniczący Rady Fundacji zapewnia warunki organizacyjne dla działania Rady Programowej Fundacji.


Zarząd Fundacji.

§ 20.

1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
2. Prezesem lub członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci członka Zarządu, albo wskutek odwołania.

§ 21.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa jednoosobowo Prezes Zarządu.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu może określać “Regulamin Zarządu Fundacji”.

§. 22.

1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
    1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
    2) uchwalanie regulaminów w tym „Regulaminu Zarządu Fundacji” i innych aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji Rady Fundacji,
    3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
    4) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
    5) realizacja programów działania Fundacji,
    6) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
    7) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
    8) występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji.
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Zarząd co roku, do dnia 30 maja, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 23.

Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

Rozdział V
Działalność gospodarcza Fundacji

§ 24.

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie (oznaczenia za PKD 2007):
Dział 45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
Dział 58 – Działalność wydawnicza
Dział 59 – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
Dział 60 – Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
Dział 61 - Telekomunikacja
Dział 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
Dział 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji
Dział 69 – Działalność prawnicza, rachunkowo – księgowa i doradztwo podatkowe
Dział 70 – Działalność firm centralnych (Head Offices); doradztwo związane z zarządzaniem
Dział 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe
Dział 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
Dział 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Dział 78 – Działalność związana z zatrudnieniem
Dział 79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
Dział 81 – Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
Dział 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
Dział 85 - Edukacja
Dział 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
Dział 94 – Działalność organizacji członkowskich

3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.

§ 25.

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.
3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
4. Decyzję o powołaniu i odwołaniu kierownika zakładu podejmuje Zarząd Fundacji.
5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Rada Fundacji. Zarząd Fundacji powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§ 26.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

Rozdział VI
Zmiana Statutu

§ 27.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji.

Rozdział VII
Likwidacja Fundacji

§ 28.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 29.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

§ 30

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PARTNERZY

KONTAKT

Podlaska Fundacja sportu, turystyki i ochrony przyrody SWT
KRS: 0000446793
15-175 Białystok, ul. A.Węgierki 47


www.fundacjaSWT.pl
fundacja@fundacjaSWT.pl


tel: 501 514 981
nr konta: 72 1240 5211 1111 0010 4952 9501


Pokaż większą mapę
SPONSORZY